Dostęp użytkownika do niniejszej witryny internetowej, korzystanie z niej podlegają zasadom określonym poniżej oraz obowiązującym przepisom prawa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi zasadami ponieważ korzystanie z witryny jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją tych zasad.

Regulamin działu zamówień on-line

 1. Właścicielem witryny internetowej http://www.embro.to jest firma "EMBRO" z siedzibą w Sopocie, kod 81-805, przy alei Niepodległości 784.
 2. Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności usługowej, obsługą realizacji zamówień oraz prowadzeniem działu handlowego, odpowiada firma "EMBRO". Kontakt z działem handlowym można uzyskać pod numerem telefonu 793-666-095 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@embro.to
 3. "EMBRO" umożliwia poprzez dział zamówień internetowych składanie zamówień poprzez internet.
 4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 5. Warunkiem do zamówienia usługi na naszej stronie internetowej jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zatwierdzenie go przez dział handlowy.
 6. Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz korekty danych osobowych. W tym celu należy kontaktować się elektronicznie lub telefonicznie z działem handlowym.
 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 8. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie i złożenie formularza zamówienia oraz wysłanie go do działu handlowego.
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających częściowo, całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, "EMBRO" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego.
 10. Zamawiający ma prawo do zmiany złożonego zamówienia internetowego drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie najpóźniej do momentu rozpoczęcia realizacji.
 11. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest wystawiona przez "EMBRO" faktura lub paragon, który Zamawiający otrzymuje do każdego zamówienia
 12. W przypadku reklamacji należy dostarczyć towar (osobiście lub odesłać na własny koszt) na adres działu handlowego firmy "EMBRO" wraz z opisem usterki i z kserokopią dowodu zakupu. Wszystkie informacje dotyczące reklamacji przekazujemy zainteresowanym na bieżąco.
 13. Ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji oraz poinformowania o jej rozpatrzeniu klienta wynosi 14 dni od momentu otrzymania towaru. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klient otrzyma towar pozbawiony wad lub w przypadku braku możliwości naprawy otrzyma zwrot wpłaconej należności. Zwrotów należności dokonujemy przelewem na wskazane konto klienta.
 14. Wszelkie wady dostarczonego towaru, zauważone braki, jak i błędnie zrealizowane zamówienia powinny zostać niezwłocznie zgłoszone za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania towaru przez Zamawiającego.
 15. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałej podczas transportu będą rozpatrywane tylko pod warunkiem spisania protokołu reklamacyjnego w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej lub pracownika Poczty Polskiej.
 16. "EMBRO" nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską oraz pocztę polską.
 17. "EMBRO" nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, dostarczenia zamówienia o parametrach innych niż te zawarte w formularzu zamówienia czy niedostarczenia produktu.
 18. Ceny usług znajdujących się w witrynie www.embro.to wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Koszt transportu doliczany jest oddzielnie.
 19. "EMBRO" zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w witrynie www.embro.to bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień internetowych przyjętych do realizacji.
 20. Zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli produkt nie jest zniszczony, kopiowany, w żaden sposób użytkowany oraz w zamkniętym oryginalnym opakowaniu z dołączonym dowodem zakupu. Zwrot przesyłki prosimy kierować na adres działu handlowego firmy "EMBRO". Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt. Wartość towaru zwracamy przelewem bankowym lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia.
 21. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w witrynie zamówienia na stronie www.embro.to
 22. "EMBRO" zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jest postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.
 23. Opinie i pytania dotyczące pracy działu zamówień internetowych prosimy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@embro.to
 24. Złożenie zamówienia w witrynie internetowej www.embro.to jest akceptacją upoważnienia do wystawiania faktur vat bez podpisywania przez odbiorcę.
 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).